Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1. De Rebels Rotterdam, hierna te noemen “de vereniging’ is opgericht bij notariële acte op 31 januari 2019 en gevestigd op Ploegstraat 15, 3114 NN te Schiedam
2. De vereniging heeft als doel: het uitoefenen van een sportvereniging voor American Football, en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij notariële akte op 31 januari 2019. De statuten zijn indien gewennen altijd in te zien. Vraag hiernaar bij één van de bestuursleden.

Artikel 2 Leden en het lidmaatschap
1. Leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt
2. Van deze leden wordt verwacht dat ze de statuten, de algemene voorwaarden en besluiten van de organen van de vereniging naleven en dat ze zich tegenover elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de vereniging niet schaden.
3. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar met uitzondering van het oprichtingsjaar. In het oprichtingsjaar loop het lidmaatschap van 11 februari tot en met 31 december ( 2019).
4. Het trainingsseizoen loopt van februari t/m oktober. Wedstrijden kunnen worden ingepland van februari t/m juli.
5. Geïnteresseerden kunnen eerst een periode proeftrainingen meedoen waaraan geen kosten verbonden zijn. Het aantal proeftrainingen wordt bepaald door het bestuur.

Artikel 3 Contributie
1. De hoogte van de contributie zal ieder jaar, met uitzondering van het oprichtingsjaar, worden medegedeeld op de algemene ledenvergadering.
2. Alle nieuwe leden betalen eenmalig € 15,00 inschrijfgeld
3. De contributie kan op twee manieren worden voldaan: jaarlijks in één keer of verdeeld over drie termijnen. Bij het voldoen in drie termijnen zal per termijn € 2,50 extra aan administratie kosten worden berekend. De termijnen zullen verdeeld worden over de eerste 3 maanden van het seizoen. *
4. De contributie dient voor het einde van de termijn zoals die op de factuur wordt gecommuniceerd overgemaakt te worden.
5. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatscha namens de vereniging op te zeggen als na herhaalde schriftelijke aanmaningen binnen drie maanden niet alle geldelijke verplichtingen is voldaan. Alle bijkomende kosten zullen in rekening worden gebracht bovenop de openstaande contributie.

Artikel 4 Aanschaf van de uitrusting
1. De algemene uitrusting van ieder lid bestaat uit een helm, gebitsbescherming ( Bitje) en shoulderpads.
2. De aanschaf va de kleding voor trainingen danwel wedstrijden geschiedt volgens de regels van het bestuur/sportbond. Zie hiervoor het regelement van de AFBN.
3. Leden zijn vrij in keuze waar de uitrusting aan te schaffen, aanschaffing dient wel binnen 2 maanden na inschrijving te zijn gedaan.
4. Ieder der leden is zelf verantwoordelijk voor het onderhoudt van de volledige uitrusting.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door haar aan de eigendommen van onze vereniging aangerichte schade.
2. Bij het aangaan van het lidmaatschap is ieder der leden bekend met de impact van deze full body contact sport en is ieder lid fit genoeg om hieraan deel te nemen.
3. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard dan ook, van leden en derden in de sportclub of op het speelveld aanwezig. Het advies is geen kostbaarheden mee te nemen.
4. Is ten alle tijden verplicht volledige uitrusting te dragen tijdens trainingen en wedstrijden waarin fullbody contact voorkomt. De vereniging is niet aansprakelijk voor opgelopen letsel, blessures en of gezondheidsproblemen voorafgaand, tijdens of na het lidmaatschap.
5. Sieraden van welke aar dan ook mogen tijdens trainingen en wedstrijden niet gedragen worden. Ieder der leden die wel sieraden draagt, doet dit op eigen risico.

Artikel 6 Opzegging
1. Opzegging van het lidmaatschap dient ten minsten één maand voor het einde van het lopend seizoen schriftelijk te worden gemeld bij één van de bestuursleden.
2. Ieder der leden gaat een lidmaatschap aan van 1 kalenderjaar. Ieder jaar wordt stilzwijgend verlengd conform de wetgeving voor sportverenigingen
3. Indien gedurende het kalenderjaar wordt opgezegd zal er geen restitutie plaatse vinden van de overige contributie

Artikel 7 Privacy
1. De vereniging verwerkt persoonsgegevens alleen voor eigen administratie en ter verantwoording aan de bond ( AFBN), volgens de voorwaarde in de AVG
2. Ingeschreven leden gaan akkoord met gebruik van foto’s, filmpjes, andere media voor gebruik van social media en promotionele activiteiten.

Artikel 8 Slotartikel
1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, beslist het algemeen bestuur
2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur.
3. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van de stemmen. Bij tussentijdse belangrijke wijzigingen zal het algemeen bestuur hierover beslissen.

Voorzitter: Patricia van Haare
Penningmeester: Liza Lenti
Secretaris: Jessy van Deurzen